دروس

نام کد درس تعداد واحد گرايش پیش نیاز ها توضيحات
اصول جلو برنده هاي پيشرفته 2989153 مهندسي هوا فضا-هوافضا-آموزش الکترونيکي
انتقال حرارت تشعشع 2981713 مهندسي هوافضا-ائروديناميک
ايرديناميک مافوق صوت 2989123 مهندسي هوا فضا-هوافضا-آموزش الکترونيکي
تدريس يار اصول جلو برنده هاي پيشرفته 2989150 مهندسي هوا فضا-هوافضا-آموزش الکترونيکي
تدريس يار ايرديناميک مافوق صوت 2989120 مهندسي هوا فضا-هوافضا-آموزش الکترونيکي
تدريس يار رياضيات پيشرفته ۱ 2989110 مهندسي هوا فضا-هوافضا-آموزش الکترونيکي
تدريس يار سمينار 2989900 مهندسي هوا فضا-هوافضا-آموزش الکترونيکي
تدريس يار قوانين صلاحيت پروازي 2989180 مهندسي هوا فضا-هوافضا-آموزش الکترونيکي
تدريس يار محاسبات عددي پيشرفته 2989140 مهندسي هوا فضا-هوافضا-آموزش الکترونيکي
تدريس يار مکانيک مواد مرکب 2989130 مهندسي هوا فضا-هوافضا-آموزش الکترونيکي
تدريس يار مکانيک پرواز پيشرفته 2989170 مهندسي هوا فضا-هوافضا-آموزش الکترونيکي
تدريس يار هدايت و ناوبري۱ 2989160 مهندسي هوا فضا-هوافضا-آموزش الکترونيکي
رياضيات پيشرفته ۱ 2989113 مهندسي هوا فضا-هوافضا-آموزش الکترونيکي
سمينار 2989902 مهندسي هوا فضا-هوافضا-آموزش الکترونيکي
طراحي سيستمي ماهواربر 2983643 مهندسي هوافضا-مکانيک پرواز
طراحي سيستمي ماهواره 2983653 مهندسي هوافضا-مکانيک پرواز
قوانين صلاحيت پروازي 2989183 مهندسي هوا فضا-هوافضا-آموزش الکترونيکي
مباني واصول طراحي سيستم پيشرانش وريز جلوبرنده ها 2988133 مهندسي هوافضا-مهندسي ماهواره
مباني کنترل وضعيت وديناميک مدار 2988123 مهندسي هوافضا-مهندسي ماهواره
محاسبات عددي پيشرفته 2989143 مهندسي هوا فضا-هوافضا-آموزش الکترونيکي