دروس آموزش کارشناسی

نام کد درس تعداد واحد گرايش پیش نیاز ها توضيحات
تدريس يار رياضيات مهندسي 2919260
رياضيات مهندسي 2919263
آز ديناميک گازها 2912261 صنايع هوايي
ديناميک گازها
آز مباني مهندسي برق والکترونيک 2905711 صنايع هوايي
مباني برق ۱
آز الکترسيته
ائروالاستيسيته 2916473 صنايع هوايي
ارتعاشات
تعادل کنترل هواپيما 2916513 صنايع هوايي
ديناميک پرواز
کنترل اتوماتيک
ديناميک هليکوپتر 2909393 صنايع هوايي
ديناميک پرواز
ديناميک پرواز 2916493 صنايع هوايي
ائروديناميک ۲
ديناميک گازها 2916263 صنايع هوايي
ترموديناميک ۱
زبان تخصصي 2917003 صنايع هوايي
طراحي اجزا۲ 2909564 صنايع هوايي
طراحي اجزا۱
مقاومت مصالح ۲ 2905142 مقاومت مصالح
مقاومت مصالح ۳ 2909302 صنايع هوايي
مقاومت مصالح ۲
آز مقاومت مصالح
مکانيک شکست 2919383 صنايع هوايي
آز مقاومت مصالح
مکانيک مدارهاي فضايي 2916162 صنايع هوايي
رياضيات مهندسي
مکانيک پرواز ۲ 2916533 صنايع هوايي
مکانيک پرواز ۱
کنترل اتوماتيک
مکانيک پرواز ۲ 2916534 صنايع هوايي
مکانيک پرواز ۱
پلاستيسيته وازمايشگاه 2909373 صنايع هوايي
علم مواد
کارگاه ورقکاري جوشکاري صنايع هوايي 2903971 صنايع هوايي
نقشه کشي صنعتي ۱
آز ائروديناميک ۱ 2912161 صنايع هوايي