نام خانوادگی سال ورود
نام مقطع
 
ردیف نام و نام خانوادگی مقطع گرايش سال ورود
1 مهدي ابراهيمي دکتري مهندسي هوا فضا 88
2 حامد احمدي کارشناسي ارشد مهندسي هوافضا-ائروديناميک 88
3 علي باد‍پا دکتري مهندسي هوا فضا 88
4 فرشيد بزمي کارشناسي ارشد مهندسي هوا فضا 89
5 بهناز بهشتي برومند دکتري مهندسي هوا فضا 88
6 محسن تقي زاده دکتري مهندسي هوا فضا 88
7 محسن جوادي کارشناسي ارشد مهندسي هوا فضا 89
8 محسن جوادي کارشناسي ارشد مهندسي هوا فضا 88
9 محمد حاجي كاظمي دکتري مهندسي هوا فضا 88
10 پدرام خانه مسجدي دکتري مهندسي هوا فضا 88
11 حامد رمضاني نجفي دکتري مهندسي هوا فضا 88
12 قاسم صادقي دکتري مهندسي هوا فضا 88
13 يوسف محمدي کارشناسي مهندسي هوا فضا 87
14 عليرضا محمدي تبار کارشناسي ارشد مهندسي هوافضا-مکانيک پرواز 88
15 فاطمه مظاهري طريي دکتري مهندسي هوا فضا 88
16 فرشاد نوروش کارشناسي ارشد مهندسي هوا فضا 88
17 مرضيه يداله پور دکتري مهندسي هوا فضا 89
18 مهرداد کيائي دکتري مهندسي هوا فضا 88
19 علي صالح گودرزي کارشناسي مهندسي هوا فضا 89
20 اميرحسين آدمي دهكردي دکتري مهندسي هوافضا-مکانيک پرواز