هيات علمی

 
جستجو
نام نام خانوادگی هیئت علمی
گروه هاي آموزشي
 
 

 

 

دکترصادق تابع جماعت

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:Sadegh[at sign]aut[dot]ac[dot]ir

شماره تلفن:64543212(21)98+

دکترمسعود برومند

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:Boromand[at sign]aut[dot]ac[dot]ir

شماره تلفن:64543280(21)98+

دکترعليرضا جهانگيريان

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:Ajahan[at sign]aut[dot]ac[dot]ir

شماره تلفن:64543223(21)98+

دکترحسين حسيني تودشکي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:hosseini[at sign]aut[dot]ac[dot]ir

شماره تلفن:64543224(21)98+

دکترمحمود ماني

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:mani[at sign]aut[dot]ac[dot]ir

شماره تلفن:64543284(21)98+

دکترمحمد سعیدی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:mohammad.saeedi[at sign]aut[dot]ac[dot]ir

شماره تلفن:64545635(21)98+

مهندس سيد حسن شفتي(استادهمکار)

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:H.shafti[at sign]aut[dot]ac[dot]ir

شماره تلفن:64543219(21)98+

دکترعلي صالح زاده نوبري

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:sal1358[at sign]aut[dot]ac[dot]ir

شماره تلفن:64543208(21)98+

دکترمحمد همايون صدر

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:sadr[at sign]aut[dot]ac[dot]ir

شماره تلفن:64543204(21)98+

دکترحسين شاهوردي

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:h_shahverdi[at sign]aut[dot]ac[dot]ir

شماره تلفن:64543205(21)98+

دکترسحر نوری

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:s_noori[at sign]aut[dot]ac[dot]ir

شماره تلفن:64543207(21)98+

دکترحميدرضا اويسي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:ovesy[at sign]aut[dot]ac[dot]ir

شماره تلفن:64543215(21)98+

دکترسيدمحمدحسين کريميان

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:hkarim[at sign]aut[dot]ac[dot]ir

شماره تلفن:64543206(21)98+

دکترمهران تاج فر

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:mtadjfar[at sign]aut[dot]ac[dot]ir

شماره تلفن:64543211(21)98+

دکترکامران رئيسي چرمکاني

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:k_raissi[at sign]aut[dot]ac[dot]ir

شماره تلفن:64543238(21)98+

دکترابوالقاسم مسگرپورطوسي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:tousi[at sign]aut[dot]ac[dot]ir

شماره تلفن:64543283(21)98+

دکترسیدمجید اسماعیلی فر

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:Esmailifar[at sign]aut[dot]ac[dot]ir

شماره تلفن:64545633(21)98+

دکترمهدي مرتضوي بک

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:mortazavi[at sign]aut[dot]ac[dot]ir

شماره تلفن:64543201(21)98+

دکترکاميار منصور

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:mansour[at sign]aut[dot]ac[dot]ir

شماره تلفن:64543216(21)98+

دکترعلی مددی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:Ali.madadi[at sign]aut[dot]ac[dot]ir

شماره تلفن:+98 21 6454 5632

دکترابوالقاسم نقاش

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:naghash[at sign]aut[dot]ac[dot]ir

شماره تلفن:64543214(21)98+

دکترحسین خالقی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:khaleghi[at sign]aut[dot]ac[dot]ir

شماره تلفن:64543282(21)98+

دکترکامران نیک بین -امپریال کالج لندن (استادهمکار)

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی: k.nikbin[at sign]aut[dot]ac[dot]ir

شماره تلفن:

دکترمهدي سبزه پرور

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:sabzeh[at sign]aut[dot]ac[dot]ir

شماره تلفن:64543239(21)98+


اساتید مهمان

دکترمحمد علي وزيري زنجاني(استادهمکار)

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:

شماره تلفن:64543235(21)98+

دکترسیدمصطفی صفوی

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:

شماره تلفن:

دکترامیر جعفرقلی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:ajafargholi[at sign]aut[dot]ac[dot]ir

شماره تلفن:+98 (21) 64545185

دکترفرهاد فانی صابری

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:

شماره تلفن: