نام : خانم مهندس مریم اعتصامی

مسئولیت:

شماره تلفن:64545639

نام : آقای مهندس شمس الدین ملکی

مسئولیت: مدیرمالی اداری

شماره تلفن:3243

نام : آقای سعيد روا

مسئولیت:رئیس دفتر

شماره تلفن:3222

نام : خانم مريم باقري

مسئولیت:كارشناس آموزش

شماره تلفن:3221

نام : خانم فهيمه خادم موسوي

مسئولیت:کارشناس اموراداری

شماره تلفن:3222

نام : خانم مهندس سرورسادات حسيني

مسئولیت:كارشناس امور پژوهشي و كارگاه ابزار دقيق

شماره تلفن:3237

نام : آقای محمد ضرغامي

مسئولیت:كارشناس امور مالي

شماره تلفن:3209

نام : خانم پريچهره طيبي

مسئولیت:كتابدار

شماره تلفن:3227

نام : خانم مهندس ژاله عاشقي

مسئولیت:مسئول شبكه ومرکزکامپیوتر

شماره تلفن:3228

نام : آقای عباس فرجي مهياري

مسئولیت:مربی آموزشی كارگاه بال و بدنه

شماره تلفن:3278

نام : خانم رباب فقيه

مسئولیت:كارشناس تحصيلات تكميلي

شماره تلفن:3218

نام : خانم فاطمه پورمحمدی

مسئولیت: کارشناس تحصیلات تکمیلی

شماره تلفن:3245 f_mohammady@aut.ac.ir

نام : آقای حميدرضا قاسمي

مسئولیت:تکنسین آزمایشگاه

شماره تلفن:5631

نام : آقای مهندس سعید قاسمی

مسئولیت:کمک کارشناس سایت کامپیوتر

شماره تلفن:3226

نام : aerospace-engineering

مسئولیت:

شماره تلفن:

نام : آقای مهندس حسین مومیوند

مسئولیت: کارشناس آزمایشگاه تحقیقاتی

شماره تلفن:5634