پیام رئیس دانشکده

 

به وب سایت دانشکده مهندسی هوافضا خوش آمدید.

 این دانشکده ،اولین دانشکده مستقل درزمینه مهندسی هوافضادرسطح کشوراست که فعالیت خودراازسال1366 آغازنموده وتاکنون فارغ التحصیلان زیادی رادرمقاطع مختلف تحصیلی به جامعه علمی وصنعتی کشورعرضه نموده است .شما می توانید اطلاعات تکمیلی رادرقسمتهای دیگرسایت جستجوومطالعه نمائید.فعالیت این دانشکده ابتدا درمقطع کارشناسی شروع وسپس مقاطع کارشناساسی ارشدودکتری درچهارگرایش آیرودینامیک ،پیشرانش ،دینامیک پروازوکنترل و سازه های هوایی راه اندازی گردید.هم اکنون امکان ادامه تحصیل درگرایش مهندسی فضایی وفناوری ماهواره نیز برای دانشجویان علاقمند در مقطع کارشناسی ارشد فراهم شده است.همچنین راه اندازی گرایش مهندسی هوایی به صورت مجازی دردستورکار می باشد ودراجرای پروژه های تحقیقاتی وصنعتی وارائه مشاوره های فنی ومهندسی فعالیت مستمردارد.دانشکده مهندسی هوافضا ازامکانات آزمایشگاهی وکارگاهی خوبی برای اجرای پژوهش های کاربردی برخورداربوده وهمچنین به عنوان قطب محاسبات مهندسی هوافضا درکشورشناخته می شود.همه این توفیق ها درزمینه رشدوتوسعه کمی وکیفی دانشکده درسایه زحمات وتلاش ها ی مستمر اساتیدارجمند،دانشجویان گرامی وکارکنان زحمتکش دانشکده حاصل شده است .امیدوارم با استمرار این تلاش ها وکسب موفقیت های روزافزون علمی وصنعتی موجب افتخارواعتلای علمی کشورعزیزمان ایران وتوسعه علم وفناوری درجهان باشیم.