دفترچه تلفن

نام شماره تلفن توضيحات
 
نام شماره تلفن توضيحات
دکترحميدرضا اويسي ۶۴۵۴۳۲۱۵ عضو هيئت علمي
دکترمجیداسماعیلی فر ۶۴۵۴۵۶۳۳ عضوهیئت علمی
دکترصادق تابع جماعت ۶۴۵۴۳۲۱۲ عضو هيئت علمي
دکترمهران تاج فر ۶۴۵۴۳۲۱۱ عضوهيئت علمي
دکتر عليرضا جهانگيريان ۶۴۵۴۳۲۲۳ عضوهيئت علمي
دکتر حسين حسيني تودشكي ۶۴۵۴۳۲۲۴ عضو هيئت علمي
دکتر كامران رئيسي چرمكاني ۶۴۵۴۳۲۳۸ عضو هيئت علمي
دکتر مهدي سبزه پرور ۶۴۵۴۳۲۳۹ عضو هيئت علمي
دکترمحمدسعیدی ۶۴۵۴۵۶۳۵ عضوهیئت علمی
مهندس سيد حسن شفتي ۶۴۵۴۳۲۱۹ عضو هيئت علمي همكار
دکتر علي صالح زاده نوبري ۶۴۵۴۳۲۰۸ عضوهيئت علمي
دکترمحمد همايون صدر ۶۴۵۴۳۲۰۴ عضو هيئت علمي
دکترابوالقاسم مسگرپورطوسي ۶۴۵۴۳۲۸۳ عضو هيئت علمي
دکتر محمود ماني ۶۴۵۴۳۲۸۴ عضوهيئت علمي
دکتركاميار منصور ۶۴۵۴۳۲۱۶ عضو هيئت علمي
دکترابوالقاسم نقاش ۶۴۵۴۳۲۱۴ عضوهيئت علمي
دکترسحر نوری ۶۴۵۴۳۲۰۷ عضو هیئت علمی
دکتر محمد علي وزيري زنجاني ۶۴۵۴۳۲۳۵ عضو هيئت علمي همكار
سيد محمد حسين كريميان ۶۴۵۴۳۲۰۶ عضوهيئت علمي
دکتر مسعود برومند ۶۴۵۴۳۲۸۰ عضو هيئت علمي
دكترحسين خالقي ۶۴۵۴۳۲۸۲ عضوهیئت علمی
دکترحسین شاهوردی ۶۴۵۴۳۲۰۵ عضوهیئت علمی
دکترعلی مددی ۶۴۵۴۵۶۳۲ عضوهیئت علمی
خانم مريم باقري ۶۴۵۴۳۲۲۱ كارشناس آموزش
آقای سعيد روا ۶۴۵۴۳۲۳۰ رئیس دفتر
خانم پريچهر طيبي ۶۴۵۴۳۲۲۷ كتابدار
خانم مهندس سرور السادات حسيني ۶۴۵۴۳۲۳۷ كارشناس پژوهشي- كارشناس كارگاه ابزار دقيق
خانم فهيمه خادم موسوي ۶۴۵۴۳۲۲۲ تايپيست
آقای محمد ضرغامي ۶۴۵۴۳۲۰۹ كارشناس امور مالي
خانم مهندس ژاله عاشقي ۶۴۵۴۳۲۲۸ مسئول شبكه وانفورماتیک
آقای عباس فرجي مهياري ۶۴۵۴۳۲۷۸ مربی كارگاه بال و بدنه هواپيما
خانم ربابه فقيه ۶۴۵۴۳۲۱۸ كارشناس تحصيلات تكميلي
خانم فاطمه پورمحمدی ۶۴۵۴۳۲۴۵ کارشناس تحصیلات تکمیلی
آقای مهندس سعیدقاسمی ۶۴۵۴۳۲۲۶ کمک کارشناس سایت کامپیوتر
آقای حميدرضا قاسمي ۶۴۵۴۵۶۳۱ تکنسین آزمایشگاه
آقای مهندس شمس الدین ملکی ۶۴۵۴۳۲۴۳ مدیرمالی اداری
اتاق پروژه ۱ ۶۴۵۴۳۲۸۱
آزمايشگاه تحقيقاتی ارتعاشات ۶۴۵۴۳۵۲۵
آزمایشگاه دانا۱ (تونل باد) ۶۴۵۴۵۶۴۱
قطب علمي مهندسي هوافضاي محاسباتي ۶۴۵۴۳۲۰۲
آزمايشگاه CFD ۶۴۵۴۳۲۲۹
آزمايشگاه آيروديناميك ۶۴۵۴۳۲۸۵
آزمايشگاه تحقيقاتی تست كشش و خستگي ۶۴۵۴۳۲۴۹
آزمايشگاه تحقيقاتی سوخت و احتراق ۶۴۵۴۳۲۴۶
آزمايشگاه تحقيقاتی كامپوزيت ۶۴۵۴۳۲۴۴
آزمايشگاه تحقيقاتی مكانيك پرواز و كنترل ۶۴۵۴۳۵۲۴
اتاق دانشجويان دكترا ۶۴۵۴۳۲۲۰
اتاق پروژه ۲ ۶۴۵۴۳۲۸۲