امکانات دانشکده

امكانات آموزشي، آزمايشگاهي و واحد فوق برنامه

علاوه بر استفاده از امكانات عمومي، آموزشي، كتابخانه(مشتمل بر 1360جلد کتب فارسی و3464جلد کتب لاتین )، مركز كامپيوتر و آزمايشگاههاي دانشگاه صنعتي اميركبير، دانشكده هوافضا داراي كارگاه بال و بدنه ،آزمايشگاه آئروديناميك مجهز به تونل باد Subsonic ، دستگاه CTA جهت اندازه گيري دقيق سرعت هوا، وسايل كمك آموزشي سمعي و بصري و سالن كامپيوتر همراه با نرم افزارهاي طراحي،آئروديناميك،كنترل و .... با كاربرد هاي آموزشي و تحقيقاتي مي‌باشد.

  واحد فوق برنامه

دانشكده با انجام فعاليتهايي در زمينه تشكيل تيم هاي ورزشي در رشته هاي مختلف، نمايش فيلم هاي آموزشي هوافضايي و برنامه هاي بازديد از صنايع و موسسات هواپيمايي كشور، به امكانات دانشكده بعد ديگري بخشيده است.