نام:دکترصادق تابع جماعت

مسئولیت: رئيس دانشكده

نام:دکترعليرضا جهانگيريان

مسئولیت:معاون آموزشي

نام:دکترمحمود ماني

مسئولیت:مدير تحصيلات تكميلي

نام:دکترعلي صالح زاده نوبري

مسئولیت:معاون مالي اداري

نام:دکترحسين شاهوردي

مسئولیت:معاون پژوهشي

نام:دکترسحر نوری

مسئولیت: مدير گروه آيروديناميك وجلوبرندگي

نام:دکترحميدرضا اويسي

مسئولیت:مدير گروه سازه های هوا فضایی- مكانيك پروازوکنترل

نام:دکترکامران رئيسي چرمکاني

مسئولیت:مدیرگروه مهندسی فضایی وفناوری ماهواره

نام:دکترابوالقاسم مسگرپورطوسي

مسئولیت:رئيس قطب علمي هوافضاي محاسباتي

نام:دکترسیدمجید اسماعیلی فر

مسئولیت: مسئول مرکزانفورماتيك

نام:دکترعلی مددی

مسئولیت:مسئول فناوری و ارتباط با صنعت

نام:دکترحسین خالقی

مسئولیت:مسئول کارگاه بال وبدنه وموتور

نام:دکترمهدي سبزه پرور

مسئولیت:کارگاه ابزاردقیق واندازه گیری درهواپیما

نام: مهندس شمس الدین ملکی

مسئولیت:مدیراجرایی